ระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Embedded System and Internet of Things Technology
3,837 Enrolled
30 hour

คำอธิบายรายวิชา

ที่มาและความสำคัญของเทคโนโลยี Embedded system, IoT, M2M การเขียนโปรแกรมแบบง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นโดยใช้รูปแบบ Block based programing หลักการโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น โครงสร้างภาษา C แนะนำการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C หลักการโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียนรู้องค์ประกอบฮาร์ดแวร์ทั้งรูปแบบบอร์ด Kidbright บอร์ด Raspberry pi วงจรเซนเซอร์ต่างๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับบอร์ดหลัก การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การออกแบบแผงแสดงผลโดยผ่านเทคโนโลยี IoT

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบที่มาและความสำคัญของเทคโนโลยี Embedded system, IoT, M2M ทั้งปัจจุบันและอนาคต
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นโดยใช้รูปแบบ Block based programing และสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และภาษา Python ได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทำงานของวงจรเซนเซอร์และสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดหลักและสามารถแสดงผลผ่านเทคโนโลยี IoT ได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ด้านระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆที่ตัวเองทำอยู่ได้ เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านสุขภาพ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”