ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล

Information System and Knowledge Management in the Digital Age
2,638 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายข้อมูล สารสนเทศและความรู้ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทความรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร ความหมาย ประเภท ระดับและประโยชน์ของการจัดการความรู้ องค์ประกอบของวงจรความรู้ ด้านคน ด้านเทคโนโลยีและด้านการบริหารการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันและเพื่อการจัดเก็บความรู้ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ด้านการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของข้อมูล ระบบสารสนเทศและความรู้ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้และแนวทางการประยุกต์ใช้ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายการจัดการความรู้ ประเภทและระดับของความรู้ และองค์ประกอบของวงจรความรู้ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัลได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคโนโลยีในการจัดการความรู้ด้านการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล”