ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System)

Accounting Information System
4,763 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา “ระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร” เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจในยุคแห่งเทคโนโลยี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านกลยุทธ์ ระดับกลยุทธ์ และผู้บริหารแต่ละระดับในองค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหน้าที่หลักระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางบัญชีและเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่มีต่อการจัดทําบัญชีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกลยุทธ์องค์กรในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์การทําการค้าทางอิเล็คทรอกนิกส์และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารเงินสด
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ถึงการควบคุมภายใน ควบคุมระบบงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
  6. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านฐานข้อมูลและโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
31 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System)”