รู้จักสื่อ…รู้จักอาเซียน

Smart Comm. ASEAN
1,060 Enrolled
20 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา “รู้จักสื่อ รู้จักอาเซียน” (Smart Comm. ASEAN) เป็นการเรียนการสอนภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคของตนเองเช่นกัน ดังสะท้อนในแผนพัฒนาประชาคมอาเซียน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ของประเทศไทย มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญในการสร้างความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจำเป็นที่ทุกประเทศสมาชิก ต้องมีความรู้ ความเข้าจร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีร่วมกันของภูมิภาคต่อไป เพราะการสื่อสารที่ดี จะนำไปสู่ความเข้าใจทีดีร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่การหลอมรวมวิถีอาเซียนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์อันจะเป็นการนำไปสู่การประสานพลังของทุกประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เข้าใจหลักการภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานของทุกประเทศสมาชิกของอาเซียนร่วมกัน
  2. เข้าใจหลักการภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่อสารทั้งระบบ โดยเฉพาะและสารที่ใช้ ข้อจำกัด ฯลฯ ของแต่ละประเทศสมาชิกของอาเซียน
  3. นำหลักการการสื่อสารเข้าไปปรับประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ข้อกำหนดกฎกติกาต่างๆ ของแต่ละประเทศสมาชิกได้อย่างลงตัว โดยเน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดหลักการ ข้อปฏิบัติจากตัวแทนของแต่ละประเทศสมาชิกจริง
  4. สามารถออกแบบเกี่ยวกับการนำหลักการการสื่อสารเข้าไปปรับประยุกต์เข้ากับข้อกำหนดกฎกติกาขององค์กรประเภทต่างๆ ในประเทศสมาชิกใดๆ ของอาเซียนได้ เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ เช่น องค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “รู้จักสื่อ…รู้จักอาเซียน”