รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

Cybersecurity Awareness
9,167 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้เพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ประกอบด้วย การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างปลอดภัย การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย ไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) และ ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) อย่างปลอดภัย
  2. 1. รู้จักความหมาย ความสำคัญ ประเภท และการตั้งค่าเบื้องต้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น Social Network
  3. 2. รู้จักวิธีป้องกันภัยจากการเล่น Social Network
  4. 3. เข้าใจ และตระหนักถึงมารยาทในการใช้งาน Social Media
  5. การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย
  6. 1. สามารถเข้าใจนิยาม และอุปกรณ์สำหรับการจัดตั้งเครือข่ายไร้สายสำหรับบ้าน
  7. 2. สามารถเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านอย่างปลอดภัย
  8. 3. สามารถใช้เครื่อช่ายไร้สายบ้านได้อย่างปลอดภัย
  9. ไวรัส และมัลแวร์คอมพิวเตอร์
  10. 1. สามารถป้องกันอันตรายจากการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ
  11. 2. สามารถปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงภัยไวรัสไซเบอร์ได้
  12. การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
  13. 1. สามารถใช้มือถือได้อย่างปลอดภัย
  14. 2. รู้จักการตั้งค่า และกำหนดการใช้งานมือถืออย่างไรให้ปลอดภัย
  15. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
  16. 1. สามารถท่องเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย
  17. ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  18. 1. เพื่อให้บุตรหลานเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย
  19. 2. รู้จักวิธีตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย
  20. 3. รู้จักวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Bullying)
  21. 4. สามารถเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)”