คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ คุณสมบัติผู้นำเสนอ ทำความเข้าใจผู้รับสาร ศึกษาจิตวิทยากับการสื่อสาร อวัจนภาษากับการสื่อสาร ศึกษาหลักการโน้มน้าวใจ เทคนิคการนำเสนอ ศึกษาขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ เทคนิค ประเภทศึกษาบุคลิกภาพกับการนำเสนอและฝึกปฏิบัติทักษะการนำเสนอตามโจทย์กำหนด

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ คุณสมบัติผู้นำเสนอ และลักษณะผู้รับสารได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายจิตวิทยาและอวัจนภาษากับการสื่อสารได้
  3. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการโน้มน้าวใจ เทคนิคการนำเสนอได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ เทคนิคและประเภทของการนำเสนอได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายบุคลิกภาพกับการนำเสนอและสามารถปฏิบัติการนำเสนอได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
170 Students
35 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “รู้รอบด้านการนำเสนอ”