คำอธิบายรายวิชา

สื่อการเรียนรู้ MOOC ชุมชน ด้านวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยว จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของแต่ละท้องถิ่น นำเสนอวิถีชีวิต การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยสื่อการเรียนรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน และยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
    2. ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วัฒนธรรมยุค 4.0”