คำอธิบายรายวิชา

ในทุกๆธุรกิจการที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ในการวางทางทุกธุรกิจอย่างมีประสิทธภาพนั้นมีลำดับความสำคัญขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคได้มีการเปลียนแปลงไม่เพียงที่รวดเร็วเท่านั้น แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้วิธีที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจการวางแผนทางธุรกิจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเรียนรู้การทำวิจัยทางธุรกิจที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวัจัยนั้นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการแข่งทางธุรกิจในยุค 4.0

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย รูปแบบ ประโยชน์และความสำคัญวิจัยทางธุรกิจที่มีต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญความแตกต่างระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณต่อการวางแผนธุรกิจ
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์และความสำคัญระหว่างการวิจัยทางธุรกิจกับการทำการตลาดในยุค4.0
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบวิจัยทางธุรกิจที่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเครื่องมือวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยได้
  6. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิจัยทางธุรกิจ”