คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการของวิทยาการข้อมูล ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างมโนภาพของข้อมูล กรณีศึกษาและหัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ ทำงานและตัดสินใจให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมในวิชาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล
  2. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ในทฤษฎีและหลักการที่จำเป็นด้านวิทยาการข้อมูล
  3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับแก้ปัญหาในทางปฏิบัติและการวิจัย ด้วยการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง
  4. มีความสามารถในการนำเสนอและสื่อสารความรู้และข้อมูลให้กับบุคคลทั่วไปได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิทยาการข้อมูล”