วิทย์เพื่อชีวิต

Science for Life
7,067 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ นำเสนอถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐานของหัวข้อในทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ที่มีต่อเทคโนโลยี และ ชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน เช่น พลังงาน สุขภาพ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถคำนวณการเปลี่ยนหน่วยได้อย่างถูกต้อง และอธิบายถึงความสำคัญของความแม่นยำในการวัด
  2. ผู้เรียนสามารถคำนวณพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเข้าใจถึงที่มาของพลังงานในปัจจุบันและอนาคต
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล

0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิทย์เพื่อชีวิต”