วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

DC Electric Circuit Analysis
4,540 Enrolled
10 hour

Course Overview

นิยามและหน่วย องค์ประกอบทางไฟฟ้าแบบ passive และ active วงจรตัวต้านทาน กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การแบ่งแรงดันและกระแส แหล่งกำเนิดพึ่งพิง วงจรออปแอมป์ การวิเคราะห์จุดรวม การวิเคราะห์วงรอบ ทฤษฎีการทับซ้อน ทฤษฎีบทของเทเวนินและนอร์ตัน การถ่ายโอนกำลังสูงสุด องค์ประกอบสะสมพลังงาน วงจร RC และ RL ค่าคงตัวเวลา ผลตอบสนองต่อฟังก์ชันบังคับคงตัว วงจร RLC อันดับที่สอง ผลตอบสนองธรรมชาติ รูปแบบต่าง ๆ ของความถี่ธรรมชาติ ผลตอบสนองบังคับ ผลตอบสนองบริบูรณ์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในการหาค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้า กำลังงานไฟฟ้า ในวงจรได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดวิธีการในการนำทฤษฎีบทการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า มาช่วยการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และนำวงจรออปแอมป์มาสร้างเป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วงจร RC, RL อันดับหนึ่งและการหาผลตอบสนองบริบูรณ์
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีในการหาสมการอธิบายระบบวงจร RLC อันดับที่สองและการหาผลตอบสนองบริบูรณ์

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง”