ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข

Science and Art for Happiness Creation
8,244 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การรู้จักตัวเอง การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความหมายความสำคัญและสาระที่แท้ของชีวิตและการศึกษา ความหมายความสำคัญ แนวคิดและแนวทางของจิตตปัญญาศึกษา สาระและความสำคัญแห่งความสุข นิยามของความสุข ประเภทหรือระดับของความสุข การประเมินความสุข และการสร้างความสุขด้วยตัวเอง ความเชื่อมโยงของสาระแห่งชีวิต การศึกษา จิตตปัญญาศึกษาและการสร้างความสุข เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการมีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยการเข้าถึงความรู้ ความจริงและความดีงามของธรรมชาติและสรรพสิ่ง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญและสาระที่แท้ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคลอื่น สามารถรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้
  2. อธิบายความหมายความสำคัญและสาระที่แท้ของชีวิตและการศึกษาได้
  3. อธิบายความหมายและความสำคัญของจิตตปัญญาศึกษา และบอกถึงหลักการ แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ ของ จิตตปัญญาศึกษาได้
  4. อธิบายสาระและความสำคัญแห่งความสุข นิยามของความสุข ประเภทหรือระดับของความสุขและ การประเมินความสุขได้
  5. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสาระแห่งชีวิต การศึกษา จิตตปัญญาศึกษาและการสร้างความสุขด้วยตนเองได้
  6. เขียนกิจกรรมหรือโครงการการพัฒนาความสุขด้วยตนเองได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข”