ศาสตร์แห่งการชะลอวัย

The Science of Rejuvenation
2,283 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

กลไกการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อป้องกัน ดูแล ส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมของระบบต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้าง กลไกการทำงาน การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
    3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมของระบบต่างๆ ของร่างกาย

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ศาสตร์แห่งการชะลอวัย”