ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ

Art of Transmedia Storytelling
4,155 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเล่าเรื่อง ศิลปะการเล่าเรื่องรูปแบบต่างๆ โดยคำนึงถึงธรรมชาติของแต่ละแพลตฟอร์มสื่อ การออกแบบเนื้อหาให้เล่าเรื่องได้หลายช่องทาง ใช้ในการสร้างความรอบด้านของเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารข้ามสื่อในเชิงสังคมและธุรกิจ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนอธิบายความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบสื่อของการเล่าเรื่องข้ามสื่อได้
  2. ผู้เรียนอธิบายหลักการ รูปแบบ การคิดประเด็น โครงเรื่อง และออกแบบการเล่าเรื่องแบบข้ามสื่อได้
  3. ผู้เรียนอธิบายลักษณะของผู้รับสาร และ วิเคราะห์ผู้รับสารได้
  4. ผู้เรียนอธิบายรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหา และการสร้างประสบการณ์ต่อผู้รับสารในการเล่าเรื่องข้ามสื่อได้
  5. ผู้เรียนวิเคราะห์และประยุกต์ใช้รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อแบบต่างๆ ผู้เรียนวิเคราะห์และวางแผนการทำ Transmedia Project ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ”