สตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up)

English Start Up
15,749 Enrolled
30 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ที่เน้นให้ชุมชนเจ้าของเนื้อหา หรือชุมชนที่มีความรู้ มีภูมิปัญญาของตนที่ต้องการจะเผยแพร่ ต้องการจะสื่อสารด้วยตนเอง เช่น ต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของการทอผ้า การทำการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว เรื่องราวของชุมชน ฯลฯ ด้วยตนเองให้แก่ชาวต่างชาติที่มาศึกษาดูงาน มาเยี่ยมชม อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษามีความคงทนถาวร คือการเน้นการเรียนรู้ที่ชุมชนเจ้าของเนื้อหา เจ้าของพื้นที่ เป็นผู้ออกแบบเนื้อหา เป็นผู้กำหนดเนื้อหาที่ต้องการจะฝึกภาษาด้วยตนเอง วิชาสตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) จึงเน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับทั้งความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยจะเน้นที่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกทักษะที่เป็นฐานรากของการการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น หลักการอ่านออกเสียงคำ ประโยค ข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน หลักการในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ฯลฯ การตอบคำถามหรือการตอบรับและการปฎิเสธ การอ่านบทสนทนา การใช้น้ำเสียงหนักเบา (stress) การออกเสีงควบกล้ำที่ถูกต้อง ฯลฯ ผนวกกับความต้องการของชุมชนในเรื่องที่ตนต้องการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่ ฯลฯ อันจะเป็นการนำไปสู่ความตั้งใจ ความเชื่อมั่น และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามที่ชุมชนต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ชุมชนอยากที่จะสื่อสาร และเป็นเรื่องที่ชุมชนมีความรุ้ความชำนาญในเรื่องนั้นๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  2. อธิบายหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  3. นำหลักการสื่อสารของภาษาอังกฤษเบื้องต้นไปใช้ประโยชน์ตามที่ชุมชนเองต้องการได้ เช่น นำไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองและชุมชนได้
  4. เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในการ ติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและใช้ประโยชน์ตามที่ชุมชนเองต้องการได้ เช่น การประกอบอาชีพ
  5. นำหลักการ ความรู้ ทักษะและประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ ต่อยอดให้กับชุมชนรวมถึงขยายผลให้กับคนในชุมชนและบุคคลอื่น ๆ ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up)”