สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูล-สถิติเชิงพรรณนา

Basic Statistics for Data Analytics – Descriptive Statistics
2,723 Enrolled
4 hour

Course Overview

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของสถิติพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งการประกอบไปด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การแจกแจงของข้อมูล (Distribution) ค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางของข้อมูล (Central Tendency) หรือที่เรียกย่อๆว่า ค่ากลางของข้อมูล และ การกระจายของข้อมูล (Dispersion) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถบอกความแตกต่างของข้อมูลสองชุดที่มีลักษณะแตกต่างกัน ได้อย่างถูกต้อง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดหลักและประยุกต์ใช้การแจกแจงของข้อมูลได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดหลักและประยุกต์ใช้ค่ากลางของข้อมูลได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดหลักและประยุกต์ใช้การกระจายของข้อมูลได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูล-สถิติเชิงพรรณนา”