สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

Introduction to Statistics and Data Analytics
2,683 Enrolled
4 hour

Course Overview

สถิติ (Statistic) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีเชิงสถิติ เพื่อสรุปสาระสำคัญของข้อมูล ทำให้เกิดสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจ ในรายวิชานี้ จะมีการบรรยายถึงประเภทของสถิติ คำศัพท์สำคัญทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างง่าย ผ่านการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft Excel และโปรแกรม PSPP ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้
  2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ Microsoft Excel และโปรแกรม PSPP ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  3. ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการในการทดสอบสมมติฐานได้
  4. ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างง่าย
  5. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ Microsoft Excel และโปรแกรม PSPP ในการทดสอบสมติฐานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างง่าย

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

Instructor

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น”