สหกิจศึกษากับการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21

Cooperative Education and Working Skill Development in 21st Century
4,405 Enrolled
8 hour

Course Overview

สหกิจศึกษาหมายถึง ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นการทำงานจริงเชิงวิชาการและ/หรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลา ซึ่งนักศึกษาจะต้องมี การเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งให้ความสำคัญทางด้านการใช้สื่อสมัยใหม่ การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนานวัตกรรม การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ในการทำงาน รวมถึงการสืบค้นข้อมูลออนไลน์เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความสำคัญของทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้
  2. ประยุกต์การนำเสนองานด้วยสื่อสมัยใหม่ และวิเคราะห์บทบาทสื่อสมัยใหม่กับการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้
  3. ประยุกต์แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้
  4. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มาใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้
  5. พิจารณาเลือกการสืบค้นข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างเหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “สหกิจศึกษากับการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21”