สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ

Introduction to Human Rights in Business Practices
4,841 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้สนใจมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในภาคธุรกิจ การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทต่าง ๆ รวมถึงตัวอย่างและกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงทางธุรกิจ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  2. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
  3. อธิบายถึงความเสี่ยงต่อองค์กรอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสามารถกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล
  4. อธิบายแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านสิทธิมนุษยชน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ”