สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล

Smart communication in Digital Age
6,987 Enrolled
8 hour

Course Overview

หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดของการสื่อสาร ประเภทและรูปแบบของการสื่อสาร เทคนิคการออกแบบสารและการสร้างสรรค์สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือและช่องทางเพื่อการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิทัล บุคลิกภาพในการติดต่อสื่อสาร จริยธรรมและมารยาทในการติดต่อสื่อสาร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี แนวคิดของการสื่อสารได้ประเภทและรูปแบบของการสื่อสารได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการออกแบบสารเพื่อนำมาสู่การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถระบุเครื่องมือและช่องทางเพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการสื่อสาร ความมีจริยธรรมและมารยาทในการสื่อสารได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล”