สุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ

Mental Health, Occupation for Work Capacity Building of Government Officer
2,509 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงหลักการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีสุขภาพจิต กิจกรรมการดำเนินชีวิตของวัยทำงาน ภาวะหมดไฟในการทำงาน การติดอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ และการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ”