หลักการดีๆ ที่นักOD…ควรมีตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

The good principles that OD person should be according to Thailand Professional Qualification
765 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการแนวคิด กระบวนการพัฒนาองค์การ ด้านกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด เครื่องมือต่างๆ หลักการแนวคิด กระบวนการพัฒนาองค์การ ด้านกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด เครื่องมือต่างๆ ตลอดจน บทบาทที่สําคัญของนักพัฒนาองค์กร ในปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการ บริหารงานบุคคล เพื่อยกระดับบุคลากรของประเทศให้ได้มาตรฐาน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายความหมายการพัฒนาองค์การ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์การ
  2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาองค์การ
  3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ และตัวชี้วัดในการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การได้
  4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ บทบาทของนักพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพไทย
  5. สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ และเลือกเครื่องมือ ตัวชี้วัดในการวินิจฉัยองค์การให้ สอดคล้องกับกรณีศึกษาต่างๆได้อย่างถูกต้องบนการเรียนรู้ของโลกออนไลน์

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักการดีๆ ที่นักOD…ควรมีตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ”