หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู

Thai Grammar for Teachers
9,410 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักและลักษณะสำคัญของภาษาไทย ระบบเสียง อักษรแทนเสียง ระบบคำ ระบบประโยคและระบบความหมายของภาษาไทย ประยุกต์หลักการและความรู้เรื่องหลักภาษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รายสัปดาห์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า”ภาษา”และ“หลักภาษาไทย”
  2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ เสียง รูป และตำแหน่งของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
  3. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบคำในภาษาไทย
  4. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มคำและประโยค
  5. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวหลักและวิธีการสอนภาษาไทย

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู”