หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites

Apply and Website Development Course with Google Sites
7,961 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ สามารถนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง สื่อวิดีโอบนเว็บไซต์ รวมถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสายงานได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาเว็บด้วย Google Sites
  2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ บนเว็บได้อย่างเหมาะสม
  4. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ในการเผยแพร่เว็บไซต์ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites”