คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เกษตรในมุมมองทั้งระดับมหาภาคและจุลภาค ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เกษตรสำหรับภาคการเกษตรในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ดุลยภาพและการแทรกแซงราคาดุลยภาพโดยรัฐบาล ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สินค้าเกษตร ลักษณะของตลาดสินค้าการเกษตร นโยบายและมาตรการทางการเกษตร การค้าขายสินค้าเกษตรในไทยและต่างประเทศ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจการเกษตร
  2. ผู้เรียนเข้าใจถึงทฤษฎีและหลักทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับสินค้าเกษตร
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการทางเศษฐศาสตร์เกษตร
  4. ผู้เรียนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายประเด็นที่ผู้อื่นนำเสนอ
  5. ผู้เรียนสามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียน

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
141 Students
14 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร”