อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน

Introduction to Environmental Health
3,082 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจขอบเขตงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมนุษย์ หัวข้อในรายวิชานี้ประกอบด้วย การจัดหาน้ำสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร การบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมเหตุรำคาญ แนวโน้มการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต และการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
  3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์แนวทางการควบคุมปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
  4. ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
  5. แก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลทางสถิติได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
130 Students
24 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน”