อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety
2,844 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจำแนกสิ่งคุกคามและผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินการรับสัมผัส ค่าขีดจำกัดการสัมผัส ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ หลักความปลอดภัยในการทำงาน การตรวจความปลอดภัย แนวทางการจัดทำมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย การป้องกันควบคุมสิ่งคุกคามและอุบัติเหตุในการทำงาน การจัดบริการและ อาชีวอนามัย

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายบทบาท ขอบเขต และทฤษฎีพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
    2. จำแนกสิ่งคุกคามและประเมินผลกระทบสุขภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นได้
    3. เสนอแนะแนวทางการป้องกันและควบคุมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”