คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา EAU001 อาเซียนศึกษาจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการการรวมกลุ่มอาเซียน ลักษณะสำคัญทางโครงสร้าง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของประชาคมอาเซียนที่กำลังเผชิญอยู่ และอนาคตของประชาคมอาเซียน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และพัฒนาการของการรวมตัวของอาเซียน
    2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงโครงสร้างและการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน
    3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงความท้าทายและอนาคตของประชาคมอาเซียน

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)”