เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Online Tools for 21st Century Learning
3,816 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนออกแบบและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริม การเรียนรู้ ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ วิเคราะห์แนวคิดด้านการออกแบบการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ประเมินผลตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้หลังจากใช้เทคโนโลยี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้
  2. ระบุเครื่องมือออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
  3. ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเพื่อการสร้างสื่อ Infographic นำเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
  4. เลือกใช้เครื่องมือออนไลน์ในการสร้างสื่อ Animation ได้อย่างเหมาะสม
  5. สร้างแบบประเมินผลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”