เตรียมเกษียณเพื่อเสริมสร้างพฤฒพลัง

Active ageing pre-retirement
786 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยและการเปลี่ยนแปลงตามวัยเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ เตรียมเกษียณสำหรับวัยทำงานตามแนวคิดพฤฒพลังด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในการป้องกันโรคเรื้อรัง การจัดการตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ และที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในวัยเกษียณ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสังคมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกสถานการณ์ปัญหาเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้
  2. ผู้เรียนบอกหรืออธิบายหลักการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพได้
  3. ผู้เรียนบอกหลักการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตได้
  4. ผู้เรียนบอกหลักการเตรียมความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในสังคมได้
  5. ผู้เรียนระบุความสำคัญของการวางแผนการเตรียมเกษียณของตนเองได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เตรียมเกษียณเพื่อเสริมสร้างพฤฒพลัง”