เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ

Technical Academic Presentation
23,992 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทและลักษณะของผลงานวิชาการ หลักการและแนวทางการนำเสนอผลงาน วิธีการเลือกแหล่งนำเสนอผลงาน รวมถึงวิธีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบเอกสารและในที่ประชุมวิชาการ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญของการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการได้
    2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกแหล่งนำเสนอผลงานที่เหมาะสมกับผลงานทางวิชาการ
    3. ผู้เรียนสามารถบอกแนวทางการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาสม

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ”