เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น (ตอนที่ 2)

Introduction to Analysis Techniques (Part 2)
704 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบด้วย 2 ตอน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ และสามารถเลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง โดยในตอนที่ 2 นี้จะมุ่งเน้นในเรื่องสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก และการพยากรณ์อนุกรมเวลา โดยเรียนรู้ผ่านโปรแกรม MS Excel

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นและแปลผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
    2. ผู้เรียนสามารถสร้างสมการถดถอยโลจิสติกและแปลผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
    3. ผู้เรียนสามารถสร้างตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาได้อย่างถูกต้อง

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น (ตอนที่ 2)”