เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น (ตอนที่ 1)

Introduction to Analysis Techniques (Part 1)
1,161 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบด้วย 2 ตอน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ และสามารถเลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง โดยในตอนที่ 1 จะมุ่งเน้นในเรื่องการสมมุติฐานค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ โดยเรียนรู้ผ่านโปรแกรม MS Excel

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถทดสอบสมมุติฐานและแปลผลได้อย่างถูกต้อง

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น (ตอนที่ 1)”