เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล

Technology and learning of digital agriculture.
3,863 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ในยุค Thailand 4.0 เกษตรกรควรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ประกอบด้วย 1) การใช้ (Use) 2) เข้าใจ (Understand) 3) การสร้าง (create) และ 4) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายคุณลักษณะของเกษตรกรในยุคดิจิทัลได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีหลักการและวิธีการโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม
  3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายคุณลักษณะและขอบเขตของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาด้านการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เป็นเกษตรกรดิจิทัลอย่างยั่งยืนได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล”