เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน

Hybrid Building Construction
2,192 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ในปัจจุบันวัสดุและระบบวิธีการก่อสร้างอาคารนั้นมีมากมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทและลักษณะการใช้งานอาคาร การนำเอาวัสดุหรือเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารที่แตกต่างกันมาผสมผสานก่อสร้างอาคารยังผลให้การใช้สอยอาคารมีประสิทธิภาพและความอยู่สบายของผู้อยู่อาศัยสูงสุด รายวิชานี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างท้องถิ่น วัสดุทางเลือก และโครงสร้างทางเลือกที่เหมาะสมกับการรับแรง มาผสมผสานเพื่อออกแบบ และก่อสร้างอาคารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพการใช้สอยอาคารสูงสุด ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน สภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคาร โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และการใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. มีความรู้ และเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่มีในปัจจุบัน
    2. เข้าใจถึงหลักการประยุกต์ในการนำวัสดุต่างชนิดกันมาผสมผสานในการออกแบบ และก่อสร้างอาคาร
    3. สามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ได้อย่างยั่งยืน

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน”