เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล

Digital Media Creation Technology
33,175 Enrolled
10 hour

Course Overview

ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการทำงานของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ที่มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสาระของรายวิชาประกอบด้วย แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล องค์ประกอบเบื้องต้นของสื่อดิจิทัลที่นิยมนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ได้แก่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเสียง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพนิ่ง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันในบริหารจัดการองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลและการพัฒนางานออกแบบสื่อดิจิทัล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลักการและองค์ประกอบการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้
  2. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบเสียงได้
  3. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบภาพนิ่งได้
  4. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบภาพเคลื่อนไหวได้
  5. พัฒนาสื่อดิจิทัลได้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดให้ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล”