เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน

Renewable Energy Technology
1,266 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนะนำระบบพลังงานต่าง ๆ และแหล่งพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียน ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีพลังงานฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ ขยะในชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง การเก็บสะสมพลังงาน กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายความหมายและประเภทของพลังงานหมุนเวียนได้
  2. สามารถอธิบายบอกแหล่งกำเนิดพลังงานหมุนเวียนได้
  3. สามารถอธิบายความเข้าใจในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆ
  4. สามารถอธิบายการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้พลังงานหมุนเวียนได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน”