เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง

Railway Technology and Transportation Management
4,352 Enrolled
16 hour

Course Overview

การศึกษาวิวัฒนาการของการขนส่งทางราง ความจำเป็นของระบบการขนส่งทางรางที่มีผลต่อการคมนาคม ระบบการขนส่งทางรางสาธารณะ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยและอาเซียน รูปแบบการบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีรถไฟในต่างประเทศ องค์ประกอบหลักของรถไฟ ทางรถไฟ ขนาดและมาตรฐานของทางรถไฟ รูปแบบโครงสร้างของทางรถไฟ การซ่อมบำรุงทางรถไฟ การซ่อมบำรุงตัวรถไฟและองค์ประกอบ การจัดการสถานี การตรวจสอบในระบบราง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกวิวัฒนาการ ความเป็นมา และระบบการขนส่งแบบต่างๆ ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของระบบการขนส่งทางรางที่มีต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมได้
  3. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทรถไฟ ระบบการขับเคลื่อน และองค์ประกอบของรถไฟในรูปแบบต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง และส่วนประกอบของทางรถไฟได้
  5. ผู้เรียนสามารถสรุปแนวทางการพัฒนา และการบริหารจัดการระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง”