เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

Information Technology for Archives and Cultural Heritage Information Management
601 Enrolled
32 hour

Course Overview

แนวคิด ทฤษฎี มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล วงจรกลยุทธ์การจัดการ และเครื่องมือเชิงเทคนิค สาหรับจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความสัมพันธ์ และโครงสร้างของเนื้อหาได้
    2. ผู้เรียนสามารถนำข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจที่ได้เรียนมาไปใช้ในการหาคำตอบและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
    3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อสรุป ข้ออ้างอิงหรือหลักการต่าง ๆ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม”