เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น

Information Technology for Local Information Management
574 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น และการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น รายวิชานี้ ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสารสนเทศท้องถิ่นในสังคมยุคดิจิทัล สามารถแสวงหาและจัดการสารสนเทศท้องถิ่น โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น มุ่งรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ผลิต และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่นครชัยบุรินทร์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสารสนเทศท้องถิ่นได้
  2. ผู้เรียนสามารถระบุแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นได้
  3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้
  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น”