เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

Information technology and Communication for education
4,869 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือการเรียนรู้ การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกลและรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
    2. ผู้เรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้
    3. ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา”