เทคโนโลยีอาหารและกระบวนการผลิตยุคใหม่

Food Technology & Processing in New Era
3,657 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและความสำคัญของระบบการผลิตอาหารยุคใหม่ คุณภาพของอาหาร การเสื่อมเสียและความปลอดภัยในอาหาร กระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารยุคใหม่ บรรจุภัณฑ์ ฉลากโภชนาการ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายแนวคิดและความสำคัญของระบบการผลิตอาหารยุคต่าง ๆ ได้
  2. สามารถอธิบายลักษณะคุณภาพของอาหาร การเสื่อมเสียและความปลอดภัยในอาหารได้
  3. สามารถอธิบายหลักการผลิตและการแปรรูปอาหารยุคใหม่ได้
  4. สามารถอธิบายหน้าที่และประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารได้
  5. สามารถอธิบายข้อมูลบนฉลากโภชนาการได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีอาหารและกระบวนการผลิตยุคใหม่”