เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบ

Technology Hardware and System Software
10,421 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ รวมไปถึงการซ่อม บำรุงและดูแลรักษาให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบต่าง ๆ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ได
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบวิเคราะห์การชำรุด เสียหายของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ได
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี
  6. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
  7. ผู้เรียนสามารถทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบ”