เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร

Agri Tech for Smart Farmer
4,293 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาเทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตผลทางการเกษตร เรียนรู้ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ทางด้านการเกษตร (AgriTech Supply Chain) ประกอบด้วยเทคโนโลยีกับการเพาะปลูก (Farming Tech) เทคโนโลยีกับการแปรรูป (Processing Tech) เทคโนโลยีกับการกระจายสินค้า (Distribution Tech) เทคโนโลยีกับการจัดจำหน่าย (Retail Tech) ยังกล่าวถึงการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการแปรรูป การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่าย การนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูก มีความแม่นยำสูง เทคโนโลยีสำหรับการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) เทคโนโลยีสำหรับปศุสัตว์ รวมไปถึงแหล่งศึกษาข้อมูลระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์ และยังกล่าวถึง ช่องทางดิจิทัลในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร (Market Channel) สำหรับการเกษตรในยุค 4.0 ทั้งในแบบออฟไลน์ ออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะปรับตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องห่วงโซ่ความสัมพันธ์เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้
    2. เพื่อให้มีการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยี (Agri Tech)
    3. เพื่อให้เรียนรู้ช่องทางดิจิทัลในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร (Market Channel) เพื่อวิเคราะห์และจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร”