เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

Technology for Creative Learning
4,701 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ และลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การสื่อความหมาย ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การออกแบบ การผลิต การใช้ การเก็บรักษา และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถุประสงค์ของรายวิชาเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้ถูกต้อง
    2. ผู้เรียนประยุกต์ใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนได้
    3. ผู้เรียนออกแบบวิธีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
274 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์”