เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล

Metadata for Organizing Digital Information
2,466 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้อธิบายถึงหลักการเมทาดาทา (Metadata) และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของเมทาดาทา รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์รายการสารสนเทศเพื่อจัดทำแคตตาล็อกข้อมูล (Metadata Catalog) สำหรับนำเสนอเนื้อหาที่เอื้อต่อการสืบค้น ง่ายต่อการเข้าถึง และให้บริการด้วยระบบดิจิทัลได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดการจัดระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการสืบค้น เข้าถึงและให้บริการด้วยระบบดิจิทัลได้
  2. อธิบายความหมาย ความสำคัญ บทบาท แนวคิด และหลักการของเมทาดาทาได้
  3. อธิบายวิธีการจัดทำเมทาดาทา และเข้าใจการประยุกต์ใช้เมทาดาทาเพื่อให้บริการในระบบดิจิทัล
  4. จำแนกและอธิบายความแตกต่างของเมทาดาทาแต่ละประเภทได้
  5. สามารถวิเคราะห์รายการ ศัพท์ และไวยากรณ์ตามมาตรฐานสากลของเมทาดาทาได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล”