เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์

Creative Essentials of Economics
6,543 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

Joseph E. Stiglitz (2010) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่า“ควรปฏิรูปทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เสียใหม่” นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ด้านการเงินของอังกฤษ(Financial Times, 2015) ก็เคยเน้นย้ำว่า “วิชาเศรษฐศาสตร์ควรมีความเกี่ยวโยงกับชีวิตจริง” โดยรวมแล้ว วิชาเศรษฐศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานของการบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ จึงควรมีความเป็นพลวัต สร้างสรรค์สิ่งใหม่ จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ วิชานี้ได้นำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและหยิบยกศาสตร์ในสาขาวิชาอื่นๆเข้ามาใช้ เพื่อใช้ในการฝึกฝนการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน ก็มีการจัดเนื้อหาตามหลักวิชาการเพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ตามกระบวนการความคิดทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้นำเอาผลงานของผู้ที่เคยเรียนมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเนื้อหา วิชานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออารี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทำธุรกิจของตัวเองและผู้อื่น เข้าใจสังคม และบรรลุการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เข้าใจหลักพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ของวิชาเศรษฐศาสตร์ และเพิ่มทางเลือกเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้แก่ตัวเอง
  2. มีสำนึกแสวงหาวิธีการดำเนินการทางสังคมหรือทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
  3. สามารถพัฒนาวิธีการดำเนินการทางสังคมหรือทางธุรกิจพร้อมเสนอวิธีแก้ปัญหาได้
  4. เป็นรากฐานสำหรับการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ในขั้นที่สูงขึ้น และปลูกฝังการใส่ใจความเป็นไปของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ต่างๆในสังคม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

National Chiao Tung University

0 Reviews
6 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์”