เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (Economics For Happy Living)

Economics for happy living
8,754 Enrolled
45 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจตลอดจนประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่ดีมีสุขของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมรวมทั้งสามารถนำหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ประยุกต์ใช้ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเป็นผู้บริโภคอย่างมีเหตุผล หรือผู้ประกอบการได้โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมเพื่อให้ครัวเรือน ชุมชน และสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุข

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่และบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมเศรษฐกิจ กลไกทำงานของระบบเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค
  4. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได
  5. เพื่อให้ผู้เรียนนสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเป็นผู้บริโภคอย่างมีเหตุผล

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
18 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (Economics For Happy Living)”