แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง

3ds Animation Foundation
7,429 Enrolled
16 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพแอนิเมชัน 3 มิติ หลักการออกแบบภาพแอนิเมชัน 3 มิติ กระบวนการในการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ การจัดองค์ประกอบภาพสามมิติ การเลือกใช้โปรแกรมสำหรับการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันสามมิติเบื้องต้น ส่วนประกอบและเครื่องมือการใช้งานเบื้องต้น การปรับเปลี่ยนแก้ไขและสร้างการเคลื่อนไหววัตถุ การจัดแสงประมวลผลภาพและการตัดต่อวีดีโอ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาพแอนิเมชัน 3 มิติ ได้
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆและออกแบบเพื่อผลิตภาพแอนิเมชัน 3 มิติ ได้
  3. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์กระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับภาพแอนิเมชัน 3 มิติ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถประเมินคุณภาพของภาพแอนิเมชัน 3 มิติ ได้
  5. ผู้เรียนสามารถผลิตภาพแอนิเมชัน 3 มิติ ได้อย่างสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง”