โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

Concrete Building Technology
5,236 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นระบบโครงสร้างที่ได้รับความนิยมสำหรับก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในประเทศไทย อย่างไรก็ตามสถาปนิกผู้ออกแบบ เจ้าของอาคารและช่างก่อสร้างส่วนใหญ่ยังขาดพื้นฐานความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการก่อสร้างชนิดนี้ ส่งผลให้อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่มีคุณภาพ และมีอายุการใช้งานที่สั้น ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รายวิชานี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และพฤติกรรมการรับแรงของระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเลือกใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้สอยอาคาร

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. มีความรู้ และเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่มีในปัจจุบัน
    2. เข้าใจถึงหลักการประยุกต์ในการนำวัสดุต่างชนิดกันมาผสมผสานในการออกแบบ และก่อสร้างอาคาร
    3. สามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ได้อย่างยั่งยืน

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก”